ตัวชี้วัด

     

                                           พุทธทำนาย

                    วัดจะหมองมองจะห่าง        ที่วังจักเป็นหาด        นักปราชญ์บ่มีก๋องธรรม
                    ลูกจะบ่ ฟังกำป่อแม่           หนตางจะเลื่อน         โรงเรียนจะดี
                           
    คนบ่มีบ่ได้กินข้าว             คนเฒ่าใส่เขี้ยวขาว    แม่ฮ้างนางสาวนุ่งเตี่ยว
                    ป่าเหี่ยวม่วนเหมือนปอย     ปูดอยจะล้าน            คนขี้ค้านจะได้กิ๋นดี
                    คนบ่ดีจะหนีไปนอนสาด     ตูบกาดจะเต็มเมือง    น้ำเหมืองจะข้ามแม่
                    งัวควายบ่แพร่                  คนแก่บ่มีไผแอ่วหา    ปู๋ปล๋าจะหนีน้ำ
                    คนจะเอาน้ำตกและถ้ำเป็นที่แอ่วจุม
              คนมักชุมนุมเป็นกลุ่มก้อน
                    บ้านเมืองจะเดือดฮ้อน
       ละอ่อนสอนบ่ฟังกำ     คนใจดำมีทั่วประเทศ
                    บ้านจะบี่คนอยู่
                 อู่จะบ่มีละอ่อนนอน     น้ำจะบ่มีคนตัก
                    ผักจะบ่มีคนเก็บ
               ผมอยู่บนหัวจะจ้างเปิ้นเกล้า        ข้าวอยู่ในเล้าจะจ้างเปิ้นต๋ำ
                    ผู้คนจักหูติ๊บต๋าติ๊บ
           ฮอยคนเหมือนฮอยงู                   คนจักซานบนดินหนึ่งศอก
                    น้ำบ่อออกก๋างเฮือน
         เครือเขาเลือนบนอากาศ              ผู้คนจะใจหยาบบาปกล้า
                    ผู้มักใฝ่ในธรรมจะหนีไปอยู่ในป่าและถ้ำ
       จวบจนไปถึงห้าปันวัสสา                  
                    ไฟบรรลัยจะม้างกัปล์                                 จะเกิดหน่อเนื้อโพธิญาณ
                    
                    คือพระอริยะเมตไตยยะมาโผดโลก
              กลับสว่างไสวอีกครั้งหนึ่ง...

                                                                                     จากตำราของพระจากเมืองน่าน  
                                                                                     จะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหลายด้านที่คนโบราณเขาได้ทำนายเอาไว้...

1.  ความรู้เบื้องต้นของการสื่อสาร
ข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิว
เตอร์

2.  การสื่อสารข้อมูล

3.  อุปกรณ์ที่สำคัญในระบบเครือข่าย
คอมพิวเต
อร์

4.  เครือข่ายคอมพิวเตอร์

5.  ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
6.  การบริการอินเทอร์เน็ต

แบบทดสอบ

แหล่งอ้างอิง

อย่าลืมอ่านในหนังสือเรียนเพิ่มเติมนะครับ...

ติดต่อ ครูปฐม  สมศรี thomradio20@gmail.com Tel. 086-1878093