แหล่งอ้างอิง

 

         พิมลพรรณ  ประเสริฐวงษ์ เรพเพอร์ และคณะ. 2551. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด.

http://thn21524-03.blogspot.com/

http://www.l3nr.org/posts/469358

http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter1-1.html

http://thn21632-06.blogspot.com/2012/01/server.html

http://thn21632-03.blogspot.com/

http://www.mcp.ac.th/online/internet/1_1.html#3

http://www.internetsolutions.purethailand.com/knowledge/glossary_i.htm

http://www.makewebeasy.com/article/Domainname.html

http://www.b2ccreation.com/content/knowledgebase/kb_view.asp?kbid=19

http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=431e5cf291e8dd81

http://school.obec.go.th/kudhuachang/les07.html

http://th.wikipedia.org

http://chalad.wordpress.com/subject/20209-2/20209-lesson-4

http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=08e10d8be0b66024

http://lastberry.myfri3nd.com/

www.needformen.com/computer/virus2infect.html

http://gotoknow.org/blog/satarn-girl/46981

http://www.colorpack.net/host-articles/cms-web-tip/what-is-apam.html

กลับหน้าหลัก