ตัวชี้วัด

                                                                ง 3.1 ม.4-6/3
                                                      - อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

                                                               สาระการเรียนรู้แกนกลาง
                                                      - ระบบสื่อสารข้อมูล ประกอบด้วย ข่าวสาร ผู้ส่ง ผู้รับ สื่อ   กลาง โพรโตคอล
                                                      - วิธีการถ่ายโอนข้อมูลแบบขนาน และแบบอนุกรม

 

กลับหน้าหลัก